Retourneren

Retourneren van producten is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Wij hanteren de retoursvoorwaarden van Thuiswinkel waarborg zoals onderstaand beschreven in het herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
Het herroepingsrecht is van toepassing op consumenten voor online aankopen en is uitgesloten ten aanzien van aankopen in één van onze fysieke winkels en voor zakelijke klanten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt zich ook beroepen op het herroepingsrecht door zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen deze retour te sturen. U kunt ook eerst binnen 14 dagen na ontvangst aan ons melden dat u van de aankoop af wenst te zien. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Binnen 14 dagen na herroeping zullen wij het volledige aankoopbedrag terug betalen. We betalen terug op dezelfde wijze als waarmee u betaald heeft, tenzij u uw rekeningnummer opgeeft op het retourformulier. Dan maken we het geld over naar het opgegeven rekeningnummer. Het herroepingsrecht gaat in op de dag nadat u, of een door u aangewezen derde, de volledige bestelling heeft ontvangen. U mag de producten beoordelen / gebruiken zoals dat ook in een winkel mogelijk is. De producten dienen onbeschadigd en voor zover redelijkerwijs mogelijk on originele verpakking retour te worden aangeboden. Voordat u het product aan ons stuurt is het voor een snellere afhandeling aan te raden het met de bestelling meegezonden retourformulier te gebruiken of die nogmaals via support@sitcon.nl aan te vragen. Wij zullen de ontvangst van het formulier per mail bevestigen. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht."

Belangrijk:
Bij bepaalde producten wordt door de aard van de producten en het veelal eenmalige gebruik grondig gecontroleerd of het product ongebruikt is en waar anders kosten voor in rekening gebracht kunnen worden. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
van

Uitgesloten producten van het herroepingsrecht zijn:
* Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten vervaardigd conform de instructies van de consument (maatwerk).
* Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn makkelijk kopieerbare producten, zoals software, indien de verzegeling na
levering is verbroken.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Retouradres:
Sitcon BV
Afdeling retouren
Twentehaven 11
3433 PT Nieuwegein
Nederland

Stel uw vraag